Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Color Fruit Kft. – a továbbiakban: Szolgáltató – által a www.cruxx.eu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személyt – a továbbiakban: Vevő – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Vevő: 
Vevő jelenti azt a személyt vagy céges végfelhasználót aki, ill. amely a webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webshop internetes keresztül terméket rendel, vásárol.A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A webshop-szolgáltatás igénybe vételével Vevő az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.
Távollévők között kötött szerződés:  
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Szolgáltató adatai
Webshop elérhetősége: www.cruxx.eu
Szolgáltató neve (a Webshop üzemeltetője): Color Fruit Kft.
Székhelye és postázási címe: 3129 Nagykeresztúr, 0221. hrsz.
Adószáma: 14280267-2-12
Cégjegyzékszáma: 12-09-005578
A céget bejegyző hatóság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: OTP, 11741000-20171766
Képviselő: Tusják György ügyv.ig.
Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 3129 Nagykeresztúr, 0221. hrsz.
Telefonszáma: +36 32 395 111
E-mail címe: info@cruxx.eu
Az Ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel
Tárhelyszolgálató:
Tárhely.Eu Kft. 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
Főoldal
I. Általános rendelkezések Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. További vonatkozó jogszabályok 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) II. Szerződési feltételek hatálya Vevő a weboldalra való belépéssel – akkor is ha nem regisztrált felhasználó – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. A jelen ÁSZF-ben foglaltak 2021. augusztus 13. napjától visszavonásig érvényes. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. III. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit, az adott termékhez tartozó ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat. Szolgáltató az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. A webshopban található képektől való esetleges eltérésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a termékképek a valóságot tükrözzék. Amennyiben a webshopban szereplő információ ésszerű eljárás mellett hiányosnak vagy ellentmondónak tűnik, úgy arról Vevő a webshop Ügyfélszolgálatán keresztül kérhet tájékoztatást. Ennek elmaradása az Vevő részéről önhibának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség az Ügyfelet terheli. A weboldal szolgáltatásainak az igénybevételéhez, a böngészéshez külön adatok megadása nem szükséges. Vevő, a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a www.cruxx.eu weboldalt üzemeltető Szolgáltatót bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, szerverein való biztonságos tárolását valamint azt, hogy azokat harmadik személy részére nem adja ki. IV. A szerződés létrejötte és feltételei A szerződés a www.cruxx.eu internetes felületén történő vásárlásnál, a jelen „ÁSZF” elfogadásával jön létre, ami a webshopban történő vásárlás feltétele is egyben. A megrendelés akkor jön létre, amikor Vevő a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A §-a alapján 18 éven aluliak részére szeszes ital vagy szeszes ital fogyasztásával közvetlenül kapcsolatba hozható termék nem értékesíthető. A jelen szerződési feltételek elfogadásával Vevő kifejezetten megerősíti, hogy 18. életévét betöltötte és jogosult az alkoholtartalmú termék megvásárlására. Vásárlás menete A webshopban a vásárlás megkezdéséhez sem regisztráció, sem belépés nem szükséges. A Vevő a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a termékeket kosarába helyezheti, ezután a kosarába gyűjtött termékeket – a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatai megadása mellett – megvásárolhatja. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig történik. Az ezt követően, illetve szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállításának ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg. Termékek kiválasztása A termékek kiválasztása a Termékek menüpontban található termékcsoportokból – pl.: Likőrök (herbal), Borok, Pálinkák stb. – kikeresett és megjelenített termékekből történik, a termékek adatlapján található „Kosárba rakom” gomb megnyomásával. A gomb előtt található mennyiségi mezőben adható meg a megrendelni kívánt termékek darabszáma. A megrendelés csak akkor véglegesíthető, ha a kosárban legalább 4 termék szerepel. A termékek kombinálása tetszőleges, pl. a teljesség igénye nélkül – 4 db bor azonos ízben (4 meggy) – 4 db bor különböző ízekben (1 meggy, 1 ribizli, 2 eper) – termékek különböző kategóriákból választva (1 bitter, 2 bor, 1 pálinka) Kosár tartalma A weboldal jobb felső sarkában található a „Kosár” ikon, amelynél megtekinthető és módosítható a kosár aktuális állapota, valamint tovább lehet lépni a pénztárhoz, ha a rendelés eléri a minimális mennyiséget. Pénztár A megrendeléshez a pénztárnál ki kell tölteni a Vevőre vonatkozó adatokat, illetve kiválasztani a fizetési módot. Rendeléshez szükséges adatok – Magánszemély vásárlása esetén: teljes név; irányítószám; település; utca, házszám, telefonszám; e-mail cím; szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel, vagy házhozszállítás helyett csomagátvételi pontra kéri a Vevő a kiszállítást) – Céges végfelhasználó vásárlása esetén: megrendelő (kapcsolattartó) személy neve, cégnév; irányítószám; település; utca, házszám; adószám Szolgáltatót az Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Rendelés visszaigazolása, rendelés módosítása A 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a megrendelés leadásakor a www.cruxx.eu webshop szoftvere a Vevő részére a rendelés felvételének a tényéről visszaigazoló e-mailt küld. Amennyiben az Vevőhez ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vevő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Aktív rendelést érintő adatok módosítására Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címen van lehetőség. Kérjük, hogy az ilyen kérést a lehető leghamarabb szíveskedjen jelezni felénk, hivatkozva a megrendelés dátumára és azonosító számára. Fizetési feltételek Vevő, a vásárolt áru ellenértékét, a rendelés részleteinél megjelenített és lehetővé tett fizetési módok közül választva egyenlíti ki: – Fizetés banki átutalással Vevő, a visszaigazoló e-mailben megadott bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki a Color Fruit Kft. részére. Az átutalás közleményében kérjük a rendelési szám feltüntetését. Kedvezményezett neve: Color Fruit Kft. Kedvezményezett bankja: OTP Bank Nyrt. Kedvezményezett számlaszáma: 11741000-20171766 – Fizetés SimplePay online rendszeren keresztül Vevő, a vásárolt termékek ellenértékét a Simple Online Fizetési rendszeren keresztül fizethet. Ez esetben a fizetés a Simple felületére történő átirányítást követően történik. – Fizetés PayPal számlával Vevő, a vásárolt termékek ellenértékét PayPal számlájáról is kifizetheti. Ez esetben a fizetés a PayPal oldalára történő átirányítást követően történik. Ár A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A kiszállítás költségéről a weboldalon, a „Fizetési és szállítási információk” pontban tájékozódhat a vásárló. https://cruxx.eu/fizetesi-es-szallitasi-informaciok/ A Szolgáltató a weboldalon megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületén megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától. Szállítási feltételek A www.cruxx.eu weboldal felületén kiválasztott és megrendelt terméket a Color Fruit Kft., vagy a megbízott futárszolgálati partner szállítja ki a rendelés visszaigazolásban szereplő, az Vevő által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A kiszállítás határideje 5 munkanap (jellemzően 3 munkanap). Meghatározott időpontra (napra, órára) történő kiszállítás nem lehetséges. Vevő köteles az áru átvételére, a visszaigazolásban közölt és megrendelése során általa is jóváhagyott időintervallumban, ill. a megrendelést teljesítő előállítóval/forgalmazóval külön leegyeztetett időben. A csomag tartalmazza a számlát. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni. A terméken észlelt sérülés esetén, kérje jegyzőkönyv felvételét és a csomagot ne vegye át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben az Vevő az általa megrendelt termék(ek)ért a megrendelést visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és az árut nem fizeti ki, illetve a futártól nem veszi át, akkor a megrendelést teljesítő előállító/forgalmazó jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli. Újraküldése pedig kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a megrendelés ellenértékét az Vevő előzetesen kiegyenlíti. V. Az Vevő jogai és kötelességei 1. Elállás joga Ha a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Az indoklás nélküli elállásra a Vevőnek az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésére, melyet egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján tehet meg. Elállási nyilatkozat minta letölthető az alábbi linken, valamint megtalálható a Kormányrendelet mellékletében is. Elállási nyilatkozat - letölthető minta (link) https://cruxx.eu/elallasi-nyilatkozat/ Kérjük, írásos nyilatkozatát, az elállás tárgyát képező termékkel együtt, küldje meg a Szolgáltató postacímére ajánlott küldeményként, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja.  Vevő a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére. Az elállás tényét legegyszerűbben, a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja közölni. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját. Amennyiben a Vevő eláll a vásárlási szerződéstől, a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Vevő által utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes termék visszaszolgáltatása ellenében köteles a teljes vételárat a fogyasztó részére megtéríteni. A termék sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a Vevőt terhelik. Bizonyos esetekben – a Kormányrendelet előírása szerint – a Vevőt nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a Vevő ebben az esetben is élhet elállási jogával.) A csomag, Szolgáltatóhoz való beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.) Áru visszajuttatása a következő postacímre lehetséges: Color Fruit Kft. Cím: 3129 Nagykeresztúr, 0221.hrsz Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén Az Eladó visszatérítési kötelezettsége Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. Többletköltségek Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.  Visszatartási jog Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 2. Szolgáltató esetleges kára Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat, vagy a Vevő nem megfelelően gondos árukezelése miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti a Vevőtől. 3. Szavatosság Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Részletes tájékoztató a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján. Szolgáltató vállalja a jogszabály által előírt kellék- és termékszavatosságot azzal, hogy a jelen webshop termékeihez jótállás nem kapcsolódik. A vásárlási szerződés határozott időre szól és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. 3.1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.  3.2 Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 4. Cseregarancia Ha a termék bizonyítottan hibás, arra Szolgáltató visszafizetést vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését. 5. Vevői reklamáció érvényesítése Vevő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A reklamációt Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni.A Vevői panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése Szolgáltatónál, ill. Szolgáltató elérhetőségein történik.  Szolgáltató ezzel kapcsolatos elérhetőségei:  Levelezési cím: 3129 Nagykeresztúr, 0221.hrsz. E-mail: info@cruxx.eu Telefon: +36 32 395 111 Nyitvatartás: H-CS 8.00-16.00 / P 8.00-14.00 Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vevőnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni:  Az írásbeli panaszt a szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: Fogyasztóvédelmi eljárás Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/ Bírósági eljárás Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Békéltető testületi eljárás Vevő jogosult lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a vevő erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell: a vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a vevő az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a vevő nyilatkozatát arról, hogy a vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését a vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, a testület döntésére irányuló indítványt, a vevő aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a vevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. A portálon a vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 6. Adatvédelem Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.Kizárólag a megrendelt áruk kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a megrendelt terméket előállító/forgalmazó cég rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; – A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az EurópaiParlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; – Az elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; – A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatónk az Adatkezelési szabályzat linkre kattintva érhető el. Záró rendelkezések Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, az kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azt Szolgáltató nem iktatja. A jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a www.cruxx.eu weboldalon a webshop-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. Vevő bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció és egyik Fél részéről sem áll fenn követelés. A szerződés nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató a webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll. Szolgáltató fenntart minden jogot a www.cruxx.eu weboldal, illetve annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a www.cruxx.eu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Szolgáltató a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http:// www.cruxx.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http:// www.cruxx.eu/aszf Nagykeresztúr, 2021. augusztus 13. Color Fruit Kft.